Lokala regler

  1. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

2.

Följande markeringar gäller på banan

Regelhänvisning

Vit

out of bounds

27

Gul

vattenhinder

26

Röd

sidovattenhinder

26

Blå

mark under arbete (MUA)

25

Blå-vit

MUA - spel förbjudet

RfG Bilaga 1 Del B-2a

Orange

oflyttbart hindrande föremål

24-2

Lokala regler

3.1 Onormala markförhållanden (MUA) - Regel 25a.

Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten,är mark under arbete.

Regel 25-1b (ii) är tillämplig.

  1. Myrstackar är mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig.
  2. Jordfasta stenar eller berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (R 25-2) är mark under arbete.

3.2 Oflyttbara hindrande föremål - Regel 24-2a.

Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tas enligt Regel 24-2.Därutöver, om en boll ligger på spelfältet och ett OHF på eller inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren,utan plikt, ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som:

(a) inte är närmare hålet,

(b) inte har ett OHF i spellinjen och

(c) inte är i ett hinder eller på en green.

Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt:

Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som

(a) inte är närmare hålet,

(b) inte har ett OHF i puttlinjen och

(c) inte är i ett hinder.

Bollen får rengöras när den lyfts.

Undantag:

En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.

  1. Alla delar tillhörande bevattningsanläggningen (slangar o dyl) är oflyttbara hindrande föremål.
  2. Skydd av unga träd. Om ett ungt träd eller buske, identifierat med orange band eller stödpinne/-ar påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).

Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om:

(a) störande inverkan av någonting annat änett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller

(b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

3.3 Organisk del av banan - Regel 24-2 gäller inte

Stengärdesgårdar är organiska delar av banan.

Lösa delar får ej avlägsnas.

3.4 Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)

Om inte annat sägs i villkor för en tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd.

Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att

  1. applikationen endast mäter avstånd och
  2. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

 

Plikt för brott mot lokal regel; Matchspel – Förlust av hålet / Slagspel – Två slags plikt